ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 400 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสป.สธ และ 10 Mbps. จำนวน 76 วงจร สำหรับสาธารณสุข 76 จังหวัด (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0107)


13 Mar 59
771

ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 400 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสป.สธ และ 10 Mbps. จำนวน 76 วงจร สำหรับสาธารณสุข 76 จังหวัด (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0107)

1