ราคากลางงานจ้างบริการระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Web Conference) จำนวน 1 ระบบ สำหรับ สป.สธ. (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0106)


13 Mar 59
1955

 ราคากลางงานจ้างบริการระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Web Conference) จำนวน 1 ระบบ สำหรับ สป.สธ. (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0106)