ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 300 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสป.สธ. (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0105)


13 Mar 59
1318

ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 300 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสป.สธ. (ต.ค.58-ก.ย.59) EGA/59/0105

1