ราคากลาง งานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 15 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0104)


13 Mar 59
783

ราคากลาง งานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 15 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ต.ค.58-ก.ย.59) EGA/59/0104

1