ราคากลางโครงการจ้างประกวดรารคาจ้างดำเนินงนศูนย์ริการลูกค้า (EGA Contact Center) พร้อมสถานที่ ของสรอ. (EGA/59/0123)


18 Jan 59
256

ราคากลางโครงการจ้างประกวดรารคาจ้างดำเนินงนศูนย์ริการลูกค้า (EGA Contact Center) พร้อมสถานที่ ของสรอ. (EGA/59/0123)

1