ราคากลาง (EGA/59/0121) งานเช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สรอ.


11 Jan 59
84

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สรอ.  (EGA/59/0121)

1