ราคากลาง (EGA/59/0096) งานสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี พ.ศ.2559 ของ สรอ.


21 ธ.ค. 58
1648

ราคากลาง (EGA/59/0096) งานสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี พ.ศ.2559 ของ สรอ. 

1