ราคากลางงานจ้างดำเนินการผลิตและซื้อสื่อโฒษณาเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม หรือโครงการของ สรอ. (EGA/58/0294)


12 Oct 58
413

ราคากลางงานจ้างดำเนินการผลิตและซื้อสื่อโฒษณาเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม หรือโครงการของ สรอ. (EGA/58/0294)

1