ราคากลางโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลบข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย ระยะที่ 2 สำหรับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (EGA/59/0031)


12 ต.ค. 58
454
1