ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) (DGA/67/0035)


2 Oct 66
30
1

DGA-67-0035 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/67/0035
งบประมาณ 660,400.00 บาท
9 ครั้ง