ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการชุดข้อมูลเปิดและการนำชุดข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ (Open Data Survey) ของสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0139)


11 May 66
19
1

DGA-66-0139 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66049387464
งบประมาณ 800,000.00 บาท
2 ครั้ง