ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ ๑ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0130)


27 Mar 66
26
1

DGA-66-0130 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037488996
งบประมาณ 950,000.00 บาท
7 ครั้ง