ประกาศราคากลาง งานจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามการโจมตีทางไซเบอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปลายทางของบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0129)


30 Mar 66
30
1

DGA-66-0129 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037526432
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
9 ครั้ง