ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้บริการในแอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0118)


20 Mar 66
14
1

DGA-66-0118 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ DGA/66/0118
งบประมาณ 500,000.00 บาท
3 ครั้ง