ประกาศราคากลาง งานจ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์กร (DGA Website: dga.or.th) และเว็บไซต์ทางรัฐ.com ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0106)


28 Feb 66
22
1

DGA-66-0106 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027448208
งบประมาณ 500,000.00 บาท
8 ครั้ง