ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0103)


23 Feb 66
20
1

DGA-66-0103 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027333252
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
3 ครั้ง