ประกาศราคากลางงานสื่อสารสร้างการรับรู้ “ระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0110)


3 Mar 66
13
1

DGA-66-0110 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037004116
งบประมาณ 1,391,000.00 บาท
3 ครั้ง