ประกาศราคากลางงานสื่อสารสร้างการรับรู้ “ระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0110)


3 มี.ค. 66
5
1

DGA-66-0110 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66037004116
งบประมาณ 1,391,000.00 บาท
1 ครั้ง