ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการร่วมกับระบบให้บริการ SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0107)


28 Feb 66
27
1

DGA-66-0107 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027532577
งบประมาณ 2,364,700.00 บาท
6 ครั้ง