ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-GEP#12) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0088)


1 Feb 66
22
1

DGA-66-0088 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66017589710
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
5 ครั้ง