ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0083)


19 ม.ค. 66
22
1

DGA-66-0083 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66017269048
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
8 ครั้ง