ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0077)


19 Dec 65
9
1

DGA-66-0077 ราคากลาง ega

เลขที่โครงการ 65127256162
งบประมาณ 9,930,000.00 บาท
2 ครั้ง