ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(DGA/66/0042)


25 Oct 65
12
1