ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0226)


9 ก.ย. 65
16
1