ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0226)


9 Sep 65
67
1