ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


11 Jul 65
25
1

DGA-65-0179.2 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65077171276
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
3 ครั้ง