ประกาศราคากลางงานโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0193)


6 Jul 65
24
1

DGA-65-0193 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 700,000.00 บาท
3 ครั้ง