ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) และรุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0184)


16 Jun 65
20
1

DGA-65-0184 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 6506724807
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
8 ครั้ง