ประกาศราคากลาง งานจ้างโครงการระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 (THAILAND PASS PHASE II) ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้ดิจิทัลรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (DGA/65/0174)


30 May 65
20
1

DGA-65-0174 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65057467012
งบประมาณ 46,470,000.00 บาท
7 ครั้ง