ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


18 May 65
40
1

DGA-65-0089 ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
13 ครั้ง