ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)(DGA/65/0097)


20 Jan 65
13
1

DGA-65-0097 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017203527
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท