ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) (ครั้งที่ 2) (DGA/65/0097)


22 มี.ค. 65
18
1

DGA-65-0097 ราคากลาง egp (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 65037165557
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท
4 ครั้ง