ประกาศราคากลาง งานซื้อการต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2565 [GIN] ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0114)


15 ก.พ. 65
5
1

DGA-65-0114 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65027198006
งบประมาณ 150,000.00 บาท