ประกาศราคากลางจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0094)


14 ม.ค. 65
11
1

DGA-65-0094 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65017134944
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
7 ครั้ง