ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Guideline on e-Signature for Government Official) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0197)


15 Jun 64
20
1

DGA-64-0197 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64067251553
งบประมาณ 500,000.00 บาท
3 ครั้ง