ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0069)


1 Dec 64
19

1

DGA-65-0069 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64117441396
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
3 ครั้ง