ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0266)


14 Sep 64
27
1

DGA-64-0266 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64097323328
งบประมาณ 342,440.00 บาท
3 ครั้ง