ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0265)


30 Sep 64
33
1

DGA-64-0265 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097718987
งบประมาณ 567,350.00 บาท
6 ครั้ง