ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น 18 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0044)


27 Sep 64
24
1

DGA-65-0044 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097722068
งบประมาณ 160,000.00 บาท
2 ครั้ง