ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DGA/65/0026)


14 Sep 64
22
1

DGA-65-0026 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 640973.58424
งบประมาณ 750,000.00 บาท
2 ครั้ง