ประกาศราคากลางเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0012)


7 Sep 64
22
1

DGA-65-0012 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097109574
งบประมาณ 223,824.00 บาท
3 ครั้ง