ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0002)


2 Sep 64
30
1

DGA-65-0002 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097017957
งบประมาณ 150,000.00 บาท
3 ครั้ง