ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เลขที่ DGA/64/0230


4 Aug 64
43
1

DGA-64-0230 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64077432699
งบประมาณ 26,000,000.00 บาท
12 ครั้ง