ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570


15 ก.ค. 64
163
1

DGA-64-0216 ราคากลาง

งบประมาณ 8,968,544.00 บาท
28 ครั้ง