ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) (DGA/64/0180)


19 May 64
51
1

DGA-64-0180 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
12 ครั้ง