ประกาศราคากลางงานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/64/0156)


22 มี.ค. 64
11
1

DGA-64-0156 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64037297317
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท