ประกาศราคากลางงานซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0166)


16 Apr 64
74
1

DGA-64-0166 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64047117754
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
24 ครั้ง