ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange: TGIX) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0119)


10 Feb 64
26
1

DGA-64-0119 ราคากลาง egp

งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
1 ครั้ง