ราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ระยะที่ 2 ของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (DGA/64/0160)


19 Mar 64
26
1

DGA-64-0160 ราคากลาง DGA

งบประมาณ 400,000.00 บาท
2 ครั้ง