ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) (DGA/64/0164)


1 เม.ย. 64
12
1

DGA-64-0164 iาคากลาง

เลขที่โครงการ 64047011230
งบประมาณ 160,500.00 บาท
1 ครั้ง