ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (DGA/64/0148)


11 มี.ค. 64
4
1

DGA-64-0148 ราคากลาง

เลขที่โครงการ 64037194694
งบประมาณ 92,200,000.00 บาท
1 ครั้ง