ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสำหรับเชื่อมต่อและให้บริการระบบงานรับเรื่องและติดตามการร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0164)


2 Jul 67
1

DGA-67-0164 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069523404
งบประมาณ 500,000.00 บาท